Huisregels

Prefer to read in another language? Select the text and click 'vertalen/translate'


Huishoudelijk reglement sportcentrum ‘Die Heygrave’, waaronder begrepen alle gebouwen die tot het sportcentrum behoren inclusief de buitenruimte, gelegen aan de Burgemeester Zwaansweg 4 te (5251 CJ) Vlijmen. Dit reglement is van toepassing op alle bezoekers van sportcentrum Die Heygrave.

Artikel 1. toegang tot het sportcentrum
1.1    Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid en voor de veiligheid van de eventuele minderjarige(n) waarvan je begeleider bent.
1.2    Kinderen zonder diploma uitsluitend toegang onder doorlopend toezicht en begeleiding van volwassenen (18+) die beschikken over een goede zwemvaardigheid.
1.3    Breekbare voorwerpen, (elektrische) apparatuur, speelgoed, wapens of andere (scherpe) voorwerpen waarmee schade of letsel kan worden toegebracht en huisdieren (behoudens  hulphonden) zijn niet toegestaan.
1.4    Als je onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen verkeert, krijg je geen toegang.
1.5    Bij grote drukte kan het personeel besluiten je de toegang te weigeren.
1.6    Dienst- en personeelsruimten zijn voor jou niet toegankelijk.
1.7    Medische indicaties  (bijvoorbeeld epilepsie) moet je voor het betreden van het sportcentrum melden bij het toezichthoudend personeel.

Artikel 2. Betreden en verblijf in het sportcentrum
2.1    Eten en drinken is uitsluitend toegestaan in de horecaruimte, de centrale hal en de vergaderruimtes.
2.2    In en rondom het sportcentrum geldt een rookvrije zone. Roken, inclusief elektronisch roken (vapen) is niet toegestaan.
2.3    In de sportzalen mag je uitsluitend gebruik maken van binnensportschoenen.
2.4    Het maken van foto’s en of video-opnamen van andere personen is verboden.

Voor  de zwemzaal gelden de volgende regels:
2.5    Kinderen zonder zwemdiploma mogen zonder drijfmiddelen alléén in het instructiebad en het doelgroepenbad en uitsluitend met en onder toezicht van een begeleider.
2.6    Kinderen zonder zwemdiploma mogen met drijfmiddelen alléén in het wedstrijdbad tot 140 cm. Kinderen moeten dan altijd opblaasbare zwemvleugels of een zwemvestje dragen en uitsluitend met en onder toezicht van voornoemde begeleider. 
2.7    Kinderen die op zwemles in het rode bad zitten mogen met kurkje alleen oefenen in de daarvoor bestemde oefenbaan uitsluitend met en onder toezicht van voornoemde begeleider. Altijd onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder in badkleding.
2.8    Zwemvleugels zijn tegen betaling verkrijgbaar bij de receptie van het zwembad.
2.9    Als je in het diepe gedeelte van het wedstrijdbad wil zwemmen moet je beschikken over voldoende zwemvaardigheid, ter beoordeling van het toezichthoudend personeel.
2.10    Douchen is verplicht vóórdat je de zwemzaal betreedt.
2.11    Tijdens de recreatieve zwemuren is het toegestaan om spelmateriaal en lesmateriaal van het sportcentrum te gebruiken. Dit materiaal wordt uitgedeeld door het personeel. In verband met het bezoekersaantal kan het zwembadpersoneel het gebruik van het  spelmateriaal beperken of verbieden.
2.12    Het is verboden te duiken op plaatsen waar de diepte minder dan 1.40 meter bedraagt.

Artikel 3. Aansprakelijkheid
3.1    Het gebruik van de accommodatie en haar voorzieningen is geheel voor eigen risico. De bedrijfsleiding van het sportcentrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, ontvreemding en beschadiging van je eigendommen.
3.2    Bezoekers die schade toebrengen aan (materialen in) het sportcentrum , worden aansprakelijk gesteld voor alle kosten voortvloeiend uit reparatie en/of vervanging.

Artikel 4. De toegang kan worden ontzegd en /of personen kunnen uit het sportcentrum worden verwijderd
4.1    In geval van het niet naleven van de huisregels, het huishoudelijk reglement en/of het niet opvolgen van instructies/aanwijzingen van het personeel.
4.2    Als men goederen genoemd onder artikel 1.3 bij zich heeft of gebruikt.
4.3    Bij onbehoorlijk gedrag of het plegen van strafbare feiten zoals diefstal, zedendelicten, agressie tegen klanten of personeel, etc. Hier wordt altijd aangifte van gedaan bij de politie.
4.4    Bij  (medische) aandoeningen die een gevaar voor jou of anderen kunnen vormen dan wel de orde, veiligheid, rust en hygiëne kunnen aantasten.
4.5    Wanneer kinderen niet op de juiste wijze begeleid worden door een volwassene.
4.6    Terugvordering van betaalde entreegelden is niet mogelijk bij verwijdering uit het sportcentrum.
4.7    Bij overtreding van de regels wordt er aangifte bij de politie gedaan.
4.8    Je bent verplicht een legitimatiebewijs te tonen (geldt vanaf 14 jaar) op verzoek van het personeel.

Artikel 5. Kleding
5.1    Zwemmen en douchen mag alleen in zwemkleding. De zwemkleding mag niet kapot of aanstootgevend zijn.
5.2    Het dragen van ondergoed onder zwemkleding is niet toegestaan. Topless is niet toegestaan. Het dragen van duikpakken mag alleen met toestemming van het personeel.
5.3    Uitzonderingen, uitsluitend na toestemming van het personeel.
5.4    Gekleed aanwezig in de zwemzaal is niet toegestaan, met uitzondering van begeleiders van kinderen die zwemles volgen, mits zij plastic overschoenen dragen. Deze overschoenen zijn bij de receptie tegen betaling verkrijgbaar.
5.5    Kleding in de kleedhokjes van de zwemzaal laten hangen is niet toegestaan. Kleding kan in een lockerkastje opgeborgen worden.
5.6    In dit sportcentrum geldt de regeling gescheiden omkleden. Een ieder dient afzonderlijk gebruik te maken van een kleedhokje. Bij gebruik van een groepskleedkamer bepaalt het geslacht van de ouder/verzorger in welke groepskleedkamer er omgekleed wordt.

Artikel 6. Algemeen
6.1    In verband met de handhaving van de veiligheid van de bezoekers kan de bedrijfsleiding zich het recht voorbehouden de openingstijden van het sportcentrum te wijzigen en het complex geheel of gedeeltelijk te sluiten.
6.2    Het sportcentrum wordt met behulp van een bewakingssysteem geobserveerd, deze beelden worden vastgelegd. Beelden zijn niet opvraagbaar. Je privacy wordt gewaarborgd volgens de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)’.
6.3    Berg je kleding en (waardevolle) spullen op in de lockerkastjes in de garderobe. Breng geen waardevolle artikelen mee. Goederen kunnen niet in bewaring worden gegeven. Je bent verplicht bij het verlaten van het sportcentrum het gebruikte lockerkastje leeg te maken.
6.4    Gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de receptie.
6.5    Mocht er onverhoopt tijdens je verblijf een klacht ontstaan dan kun je hiervan melding maken bij de receptie van het zwembad. Wanneer de klacht naar jouw mening niet goed opgelost wordt/kan worden, dan verzoeken wij je de bedrijfsleiding hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Dit kan door een mail te sturen naar info@zwembaddieheygrave.nl.
6.6    De bedrijfsleiding behoudt zich het recht voor, om als de situatie erom vraagt, anders te besluiten dan in dit reglement is weergegeven.

Inschrijven